Lưu trữ nhiều giá trị trong cookie ASP.NET

Lưu trữ nhiều giá trị trong cookie ASP.NET MVC 5

Xem thêm →

Lưu object vào database bằng kiểu dữ liệu hiện đại Json

sử dụng kiểu dữ liệu hiện đại Json để lưu object vào database

Xem thêm →

Ứng dụng giải thuật sắp xếp vào trộn đề câu hỏi trắc nghiệm

Sử dụng các giải thuật Quick Sort, Merge Sort, Bubble Sort ... vào giải thuật trộn đề trắc nghiệm

Xem thêm →

Sử dụng Bootstrap-notify

Cách sử dụng Bootstrap-notify

Xem thêm →

Ajax return HTML ASP.NET MVC 5

Bạn không muốn refresh lại trang khi gọi vào action trong controller. Hãy sử dụng ajax để làm điều này nhé!

Xem thêm →

Đôi điều về kiểu dữ liệu Uniqueidentifier trong SQL Server

Các bạn thường hay thiết kế khóa chính với primary key là int hoặc bigint tự tăng đúng không? Với kiểu dự liệu này giá trị tối đa mà ta có là: 2^31-1 (2,147,483,647) đối với int. Vậy khi table bạn tạo như trên nó lưu khoảng 5 năm, 10 năm… tới 1 ngày nào đó nó sẽ đầy và không thể chứa được nữa. Kiểu dữ liệu uniqueidentifier sau đây sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề này.

Xem thêm →

Load data into Modal Bootstrap

Load data into Modal Bootstrap

Xem thêm →

THE COMPLETE NMAP ETHICAL HACKING COURSE : NETWORK SECURITY

THE COMPLETE NMAP ETHICAL HACKING COURSE : NETWORK SECURITY

Xem thêm →

LEARN ETHICAL HACKING FROM SCRATCH

LIKE BLACK HAT HACKERS AND SECURE THEM LIKE SECURITY EXPERTS.

Xem thêm →

NETWORK HACKING CONTINUED – INTERMEDIATE TO ADVANCED

LEARN ADVANCED TECHNIQUES TO HACK INTO WIFI & WIRED NETWORKS & WRITE OWN PYTHON SCRIPTS TO IMPLEMENT CUSTOM MITM ATTACKS

Xem thêm →
Search
Advertisement
Hãy like website nhé!